8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (3)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (3)

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2005 το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απόφαση-πλαίσιο για «τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος» με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικούς κανόνες που διέπουν τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας άνω του έτους. Στον τομέα αυτό προϋπήρχε κοινοτική νομοθεσία, αλλά κρίθηκε ανεπαρκής. Η νέα απόφαση-πλαίσιο αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τη δήμευση. Ο μηχανισμός της δήμευσης επεκτείνεται και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το έγκλημα όταν το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και όταν το αδίκημα καλύπτεται από κάποια από τις άλλες κοινοτικές αποφάσεις-πλαίσιο. Μεταξύ αυτών είναι η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο έως τις 15 Μαρτίου 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε