8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (2)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (2)

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (2)

Μια οδηγία του Συμβουλίου (3) που εκδόθηκε 2 χρόνια αργότερα, το 1992, ολοκλήρωσε το σύστημα προβλέποντας αντίστοιχες ρυθμίσεις εντός της εσωτερικής αγοράς (σχετικά με την παρασκευή και την κυκλοφορία στην αγορά ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών), συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μέτρων ελέγχου. Αντικαταστάθηκε από έναν νέο κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 (4). Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της ΕΕ, οι νομοθέτες της Κοινότητας αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την οδηγία με κανονισμό, καθώς κάθε τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας και των παραρτημάτων της θα απαιτούσε εθνικά μέτρα εφαρμογής σε 25 κράτη μέλη. Η νέα νομική πράξη θεσπίζει εναρμονισμένα μέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, με στόχο την πρόληψη της διοχέτευσης των εν λόγω ουσιών. Ειδικότερα, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους που αφορούν τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Επίσης, στις 18 Αυγούστου 2005 τέθηκε σε ισχύ κανονισμός που ορίζει κανόνες για την εφαρμογή των δύο κανονισμών (5).

Οι δράσεις αυτές στον τομέα του ελέγχου των πρόδρομων ουσιών καλύπτουν ένα ακόμη σκέλος των σημαντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα της μείωσης της προσφοράς. Αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που προέκυψαν μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, η ΕΕ ανέπτυξε ένα νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών και τη βελτίωση της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου. Από το 1995–96 εγκρίθηκαν αρκετές κοινές δράσεις και, πιο πρόσφατα, εγκρίθηκε μια απόφαση-πλαίσιο για την εναρμόνιση των ελάχιστων κυρώσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και μια απόφαση για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες (βλέπε «Δράση για τα νέα ναρκωτικά»).

Παράλληλα με αυτές τις νομικές πράξεις, εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το Agis είναι ένα πρόγραμμα πλαίσιο που συνδράμει την αστυνομία, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών να συνεργαστούν σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος. Από το 2003 έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση πολλών σχεδίων. Η διεθνής οργανωμένη παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και η διοχέτευση πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μνημονεύονται μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων και των ειδικών θεμάτων του προγράμματος εργασίας και της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Agis για το 2006 (η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2006).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε