8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου υιοθετήθηκαν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά από πέντε χώρες (Πίνακας 1). Η Λεττονία υιοθέτησε για πρώτη φορά εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά, για την περίοδο 2005-08, και νέες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσεις για τα ναρκωτικά υιοθετήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία.

 

Πίνακας 1: Χώρες που υιοθέτησαν νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών το 2005


Χώρα Έγγραφο Χρονοδιάγραμμα
Τσέχικη Δημοκρατία Εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Σχέδιο δράσης

2005-09

2005-06

Ισπανία Σχέδιο δράσης 2005-08
Λεττονία Εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2005-08
Λουξεμβούργο Εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2005-09
Ρουμανία Εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2005-12Επιπλέον, η Φινλανδία υιοθέτησε στρατηγική αντιμετώπισης των ναρκωτικών για τη διοίκηση των φυλακών (2005–06), και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο των συμφωνιών παροχής δημόσιων υπηρεσιών (Public Service Agreement, PSA), ορίζονται νέοι στόχοι στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά που αποσκοπούν στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες στα άτομα, τις οικογένειες και το κοινωνικό σύνολο.

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, σε προπαρασκευαστικό στάδιο βρίσκονταν εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά στην Ιταλία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 2: Χώρες στις οποίες το 2005 τελούσαν υπό εκπόνηση στρατηγικές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών


Χώρα Έγγραφο Χρονοδιάγραμμα
Ιταλία Σχέδιο δράσης 2004-08
Αυστρία Εθνική στρατηγική
Πορτογαλία Εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης 2005-08
Σουηδία Σχέδιο δράσης
Νορβηγία Σχέδιο δράσηςΟρισμένες χώρες, οι οποίες είχαν εφαρμόσει από καιρό (από το 1998 και μετά) εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά, προχωρούν στην αναδιατύπωση των στρατηγικών ή των σχεδίων τους δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη θέση σαφέστερων και πιο υλοποιήσιμων στόχων. Για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο αναφέρει ότι το νέο σχέδιο δράσης του για την περίοδο 2005–09 χαρακτηρίζεται από απλότητα, σαφή διάρθρωση και προσανατολισμό στα αποτελέσματα, καθώς θέτει στόχους για δράσεις, καθορίζει αρμοδιότητες και προσδιορίζει προϋπολογισμούς, προσδοκώμενα αποτελέσματα και προθεσμίες για την επίτευξη αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση. Στο Βέλγιο, οι αρχές δημόσιας υγείας της γαλλικής κοινότητας και της περιφέρειας της Βαλονίας ανέθεσαν σε ομάδα εμπειρογνωμόνων την εκπόνηση ενός συντονισμένου σχεδίου πρόληψης, αρωγής και πρόνοιας για το φαινόμενο της τοξικομανίας. Η ομάδα εισηγήθηκε τον σαφέστερο καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων από τις κυβερνήσεις, καθώς και ότι πρέπει να γίνει σαφής ορισμός των βασικών αρχών μιας κοινής πολιτικής για τα ναρκωτικά και ότι πρέπει να καταταχθούν κατά χρονολογική σειρά οι επιλεχθείσες στρατηγικές. Το σχέδιο δράσης στην Τσεχική Δημοκρατία για την περίοδο 2005–06 κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, ορίζοντας σαφείς στόχους και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξή τους και προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπουργών καθώς και τους όρους και τους δείκτες επίτευξης των στόχων σε κάθε τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε