8:00 - 22:00

Ώρες Λειτουργίας Δευτ- Παρασκευή.

213 0266195

Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης

Facebook

Instagram

Search
 

Ετήσια Έκθεση 2006

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ > Στήλες  > Απεξάρτηση  > Ναρκωτικά  > Ετήσια Έκθεση 2006 (Page 2)

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη

Από την εμπειρία που αποκομίστηκε σε ορισμένα κράτη μέλη προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις για την πρόληψη των ναρκωτικών σε ατομικό επίπεδο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές εάν υποστηρίζονται επίσης από κανονιστικές πολιτικές για τις νόμιμες ναρκωτικές ουσίες που μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση των νέων στις ουσίες αυτές και να περιορίσουν την κοινωνική αποδοχή τους. Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη. Πρόληψη στη δημόσια υγεία

Ενώ η προαγωγή της υγείας – ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη – συνίσταται στην παρότρυνση των ατόμων να υιοθετήσουν υγιεινό τρόπο ζωής και στη δημιουργία υγιεινών συνθηκών διαβίωσης για όλους, ο νέος όρος «πρόληψη στη δημόσια υγεία» («public health prevention») μνημονεύεται όλο και πιο συχνά από ορισμένα κράτη μέλη (Ιταλία , Κάτω Χώρες, Σλοβακία) και τη Νορβηγία. Η πρόληψη...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Πρόληψη. Αστυνομία στα σχολεία

Ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόληψη στα σχολεία αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα. Στο Βέλγιο, η γαλλική κοινότητα συνιστά να εφαρμόζεται η πολιτική προαγωγής της υγείας και πρόληψης από τις σχολικές αρχές και η αστυνομία να μην εμπλέκεται σε προγράμματα πρόληψης. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έγγραφο πολιτικής (Επιτροπή για τα ναρκωτικά ACPO, 2002) συνιστάται η δράση της αστυνομίας να περιορίζεται στους...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη – επισκόπηση. Τρόποι θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών

Το πλαίσιο για τη συλλογή στοιχείων από το ΕΚΠΝΤ σε ό,τι αφορά τους τρόπους θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών σε σχέση με το πρόβλημα των ναρκωτικών ορίζεται από δύο βασικές κοινοτικές πράξεις: τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005–12) και το πρώτο σχέδιο δράσης της (2005–08), όπου παρατίθεται το πλαίσιο για τις εθνικές πολιτικές καθώς και αναλυτικές συστάσεις για...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά

Η δράση 25.1 του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005–08) προβλέπει την υιοθέτηση από το Συμβούλιο, έως το 2007, ενός κοινού ορισμού του όρου «έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά», βάσει πρότασης της Επιτροπής που θα βασίζεται σε υπάρχουσες μελέτες που θα παρουσιάσει το ΕΚΠΝΤ. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα κοινοτικός ορισμός του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά,...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Νέες εθνικές νομοθεσίες (3)

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την επιβολή ποινών Η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους παραβάτες της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά εξετάσθηκε ή εφαρμόστηκε σε αρκετές χώρες, και σε ορισμένες περιπτώσεις λήφθηκαν ήδη μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων της. Στην Ιρλανδία δόθηκε έγκριση για τη συγκρότηση κεντρικής μονάδας εγκληματολογικών στατιστικών για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις συλλήψεις, τις διώξεις και τη φύση...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Νέες εθνικές νομοθεσίες (2)

Ποσότητες Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου σε αρκετές χώρες ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με τις οριακές ποσότητες των ναρκωτικών. Στο Βέλγιο, κατόπιν της ακύρωσης του άρθρου 16 του νόμου του 2003 από το συνταγματικό δικαστήριο, μια νέα κοινή οδηγία του υπουργού Δικαιοσύνης και του γενικού εισαγγελέα επιλήφθηκε των παραβάσεων που σχετίζονται με την κάνναβη. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η κατοχή μικρής...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ

Σχέδια δράσης Σε επίπεδο ΕΕ, δύο σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν το 2005 δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των ναρκωτικών για τα προσεχή έτη. Πρώτον, το Συμβούλιο, αφού εξέτασε την πρόταση που υπεβλήθη από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2005 και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την τελική αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (3)

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δήμευση περιουσιακών στοιχείων Υπήρξαν επίσης ορισμένες τροποποιήσεις νομικών πράξεων στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της δήμευσης. Με την οδηγία 91/308/ΕΟΚ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (6), η οποία εγκρίθηκε το 1991 επί της νομικής βάσης που άπτεται της εσωτερικής αγοράς και...

Διαβασε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πολιτικές και νομοθεσία. Εξελίξεις σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (4)

Δημόσια υγεία Η μείωση της ζήτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ισόρροπης προσέγγισης του φαινομένου των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας για την περίοδο 2003–08, το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε προς χρηματοδότηση ορισμένα σχέδια που συνδέονται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών με στόχο «την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των...

Διαβασε περισσότερα